โครงการส่งเสริมการระดมทุนผ่านตลาดทุน (PP-SME)


โครงการส่งเสริมการระดมทุนผ่านตลาดทุน (PP-SME)

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้มากขึ้น โดยสามารถขายหุ้นและ
หุ้นกู้แปลงสภาพได้ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตกับสำนักงาน ก.ล.ต.

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

เป็นบริษัทจำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็น SME ขนาดกลางและขนาดเล็ก ตามที่กำหนด         

เกณฑ์

 

S

M

รายได้ต่อปี

กิจการผลิต

0- 100 ลบ.

101 -500 ลบ.

กิจการบริการ ค้าส่ง ค้าปลีก

0- 50 ลบ.

51- 300 ลบ.

การจ้างงาน

กิจการผลิต

1 -50 คน

51 -200 คน

กิจการบริการ ค้าส่ง ค้าปลีก

1 -30 คน

31 -100 คน

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการ

แบบตัวอย่าง Factsheet ในการเข้าร่วมโครงการ

การจดข้อจำกัดการโอน (กรณีหุ้นกู้แปลงสภาพ

แบบรายงานผลการขายและรายงานการใช้สิทธิแปลงสภาพ 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

-         สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ก.ล.ต. :  ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2
โทร 0-2
033-4644; 0-2263-6025

ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้ว 73 คน
กรอกข้อมูลหมายเลข SME Code เพื่อลงทะเบียนกิจกรรม
*กรณีเป็นตัวแทนผู้ประกอบการ กรุณากรอกข้อมูล (ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์) ในการติดต่อและแจ้งข้อมูล
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง และข้าพเจ้าได้รับทราบถึงเงื่อนไขและหน้าที่ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว ทั้งนี้ ในการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อาจมีความผิดทางอาญา


เฉพาะ SME เท่านั้น กรุณาเข้าสู่ระบบ